Đóng

Mật khẩu VNC-Pro/VNC-Online

Thay đổi

Mật khẩu nên gồm 6~16 chữ số + ký tự (thường) và ít nhất 1 ký tự.

Mật khẩu TK

Thay đổi

Mật khẩu nên là 4 số.