Đóng

Thông tin TK

Tra cứu
T+1   Số dư tiền gửi   Tổng tài sản tạm tính  
T+2   Tổng tiền mua CK   Lãi/Lỗ tạm tính  
T+3   Số dư tiền gửi tạm tính   Lãi/Lỗ tạm tính  
Tiền gửi   Số tiền có thể rút  
Tiền gửi ảo   Số tiền cho vay khác  
Tiền gửi ảo đã sử dụng   Phong tỏa tiền gửi  
Giá trị yêu cầu tối thiểu   Tiền chờ về  
Giá trị thay thế của CK thường   Giá trị thay thế của chứng khoán cầm cố  
Số tiền phong tỏa từ lệnh tín dụng   Số tiền phong tỏa từ lệnh thường  
Số tiền thiếu tín dụng   Số tiền thiếu Margin  
Tiền cho vay Margin   Lãi cho vay Margin  
Tiền vay PIA   Tiền cho vay cầm cố  
Tiền cho vay hết hạn   Tiền cho vay mua CK  
Tiền mặt thực tế   Tiền cho vay tín dụng  
~
Ngày đặt lệnh Thời gian đặt lệnh Mã CK Bán/Mua Loại lệnh Số lượng lệnh Giá đặt lệnh Giá trị lệnh Số lượng khớp Giá khớp Tổng lệnh khớp Số lượng chưa khớp Sửa/hủy Số lượng hủy/sửa Trạng thái Tài khoản Số hiệu lệnh Org. Số hiệu lệnh Phương thức
~
Ngày GD Loại giao dịch Mã CK Chứng khoán LK KLGD Giá GD GTGD Phí Lãi vay Tiền thanh toán Số tiền trước đó Tiền gửi Tài khoản Hủy Phân loại môi giới Ngày xử lí Ghi chú

Thông tin mức Margin

Mức Margin CER(%) CRR(%) CMR(%) MMR(%) LMR(%) FMR(%) Thời kỳ cho vay
               

Thông tin cho vay

ILL Số tiền cho vay margin đã sử dụng Lãi cho vay Margin RLL Tỷ lệ lãi(%) Tỷ lệ lãi quá hạn Hoàn trả tự động
             

Thông tin tài sản

tổng số tiền thay thế Giá trị CK thay thế Số tiền mua CK thay thế Số tiền bán CK thay thế Giá trị quyền thay thế
         
Tổng số tiền tái sử dụng Số tiền tái sử dụng bán Số tiền tái sử dụng quyền Số tiền thiếu bán Số tiền thiếu Margin
         
Mã CK CER Giá tham chiếu Số lượng CK Số lượng mua Số lượng bán Số lượng thưởng SRR Số tiền khớp Số tiền thưởng Giá trị thay thế ước tính
SSR Số dư GTGD CK thường Giá trị thay thế mua Giá trị thay thế bán Giá trị thay thế thưởng CRR Số lượng tái sử dụng bán Số tiền tái sử dụng thưởng Tổng số tiền tái sử dụng
Mã CK Loại quyền Số lượng nhận Số tiền phân bổ Số tiền cổ tức
Ngày tham chiếu Ngày nhận Ngày trả phân bổ Ngày trả cổ tức